herinrichting terrein de Boogaert, Castricum

programma

78 woningen en kantoorruimte

opdrachtgever

woningbouwvereniging Castricum

tags

herinrichting terrein 'de Boogaert'
Gevraagd naar een ontwerpvisie voor vervangende nieuwbouw op het terrein rondom de Boogaert, waarin de toekomstige zorgverlening

en huisvesting voor senioren centraal zullen moeten staan, is de volgende probleemstelling geformuleerd. Toekomstige woonvormen voor senioren dienen, naast de mogelijkheid voor zorg op maat, steeds nadrukkelijker een antwoord te geven op de gemÍleerdheid van deze groep. In dit opzicht verschilt de woonwens van een senior niet van die van andere doelgroepen. Individueel, zelfverzekerd, actief en ondernemend, minder lasten en meer gemak, zijn steekwoorden die de diverse behoeften en wensen karakteriseren. Het wonen is ook een opeenstapeling van aspecten die de directe leef-omgeving van het individu bepaalt.

Daarnaast speelt in het wonen van senioren, sterker dan bij andere woonopgaven, de collectiviteit een belangrijke rol. Onderlinge contacten en gemeenschappelijke activiteiten in een beschermde omgeving zijn een belangrijke voorwaarde voor een aangename ëminder jonge dagí.

Als aanvullende opgave dient bovendien een directe aansluiting met het bestaande verzorgingstehuis ëDe Boogeartí te worden gerealiseerd en een representatieve kantoorruimte voor de wo-ningbouwvereniging ëCastricumí.

de plek
In weerwil van alles wat met globalisering te maken heeft, is een het ontwerp voor een gebouw voor alles een vraagstuk over ëdaar waar iets staatí. De wijze waarop gebouw(en) en omgeving en dat wat daar gebeurt ñhet programma- op elkaar reageren, definieert een plek. Een situatie die herkenbaar is, de geschiedenis en het bestaande in zich draagt en nieuwe betekenissen genereert, zou je karakteristiek kunnen noemen voor een plek.

statements
Het benoemen en analyseren van de bestaande karakteri-stiek in het gebied en de beoogde kwaliteiten in de nieuwe situatie heeft geleid tot de formulering van een drietal statements. Deze statements hebben betrekking op de kwaliteit van de architectonische ruimte in het gebied, de kwaliteit van het wonen en de kwaliteit van de zorg.

De huidige ruimtelijke en architectonische karakteri-stiek op de locatie is aantrekkelijk en wordt daar waar nodig aangevuld en versterkt. Je zou haar als volgt kunnen samenvatten: Een lommerrijk enigszins verscholen groen gebied met diverse bebouwing

Het wonen aan het maaiveld creÎert een sfeer die plezierig is en aansluit bij het lommerrijke. Het direct beschikbaar hebben van buitenruimte in een besloten en groen gebied is een belangrijke kwaliteit. 

Zorg wordt een kwaliteit als zij niet nadrukkelijk zicht-baar is maar wel altijd het gevoel geeft beschikbaar te zijn op momenten dat zij noodzakelijk is. Sommige lasten van het ouder worden vragen bijzondere aandacht maar moeten niet stigmatiserend zijn.

plan
Genoemde statements zijn op een integrale manier verwerkt in de planontwikkeling. Voorafgaand aan het ontwerp-voorstel is, in een analyse onderzocht wat de invloed is van de gebouwtypologie op het bestaande gebied en wat zij impliceert voor het gebruik en de beleving. Galerij ontslui-ting, middengang en een gelijkvloerse interne ontsluiting zijn hierbij met elkaar vergeleken. Het soort bouwvolume, vrijstaand versus aaneengesloten en de hoogte zijn andere variabelen die hierbij een rol spelen.

maaiveld als thematisering van het buiten
De relatie met 'het buiten' speelt een belangrijke rol, zij wordt op een meervoudige manier uitgewerkt door de introductie van een drietal ëmaaiveldení. 

De thematisering van 'het buiten' als maaiveld kent drie onderdelen:
- een verhoogd maaiveld -niveau 1- het dak oppervlak -privé & collectief gebruik
- een intern maaiveld -niveau 0- de aaneengesloten ontsluitingsstructuur -collectief gebruik
- een binnen maaiveld -niveau 0- de patio in de woning privé gebruik

Het verhoogde maaiveld van het dakniveau is geînterpreteerd als een uitgesneden 'groene lap', die als gemeenschappelijke daktuin zal worden uitgewerkt. Een combinatie van sedum, gras en de potten en planten op de terrassen van de ëbovenkamersí van de middenwoningen, creëert een groene oase. Het interne maaiveld is als de doorlopende bovenkant van het aansluitende terrein. Het bestaande openbare maaiveld buiten het gebouw wordt op deze manier aangevuld.

contact

zofa groningen

postbus 1027
9701 BA Groningen
050-3166700
info@zofa.nl

bezoekadres

Antillenstraat 9
9714 JT Groningen

volg ons op

zofa op Twitter zofa op LinkedIn zofa op Facebook zofa Nieuwsbrief zofa op Flickr

tags

twitter